Download Allgemeine Geschäftsbedingungen

Algemene Voorwaarden

1 Definities en toepasselijkheid

1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Vevina® : Vevina, gevestigd te Noordwijk, alsmede alle daaraan gelieerde ondernemingen welke gebruik maken van deze Algemene Voorwaarden;
  • Koper: de wederpartij van Vevina® , een persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
  • Europa: België, Nederland, Luxemburg, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Denemarken, Finland, Zweden, Polen, Hongarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Malta, Slovenië, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Liechtenstein, Zwitserland, Kroatië, Servië, Bosnië Herzegovina.
1.2
Voor uw online productbestelling via onze site www.vevina.net, www.vevina.de, www.vevina.co.uk en www.vevina.eu alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vevina® gelden deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en te downloaden en af te drukken via de internetsite van Vevina®. Met uw bestelling geeft u te kennen in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Vevina®. Eventuele (algemene) Voorwaarden, hoe ook genaamd, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door ons schriftelijk worden bevestigd.

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Vevina® en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam (depot nummer 24431604).

2 Aanbiedingen

Alle Aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3 Levering

3.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Vevina® is gerechtigd bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. De bestelling is aanvaard zodra Vevina ® een bestelnummer heeft toegewezen. Pas na ontvangst van de betaling ontstaat de verplichting tot levering van de producten.

3.3
Bestellingen worden uitsluitend geleverd aan adressen in Europa. De levertijd bedraagt 2-3 (werk)dagen voor levering in Nederland en 3-7 (werk)dagen buiten Nederland, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

Verzendkosten bedragen 4,10 Euro (1-3 tubes) / 6,95 Euro (4-12 tubes) per bestelling in Nederland en 6,95 Euro (1-3 tubes) / 8,70 Euro (4-12 tubes) per bestelling voor Europa (met uitzondering van Nederland) en de rest van de wereld.

3.4
Vevina® behoudt zich het recht om de bestelling in delen te leveren. Bij levering in delen zal Vevina® de extra ontstane verzendkosten voor haar rekening nemen.

3.5
De verzending van de producten geschiedt voor risico en rekening van de Koper.

3.6
Indien de levering niet mogelijk is zal Vevina® de Koper daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen na de acceptatie van de bestelling is ontvangen, kan de Koper afzien van de overeenkomst. Koper dient Vevina® hiervan schriftelijk (per fax, brief of e-mail) van op de hoogte brengen.

4 Prijs en Betaling

4.1
Alle door Vevina® genoemde bedragen en/of prijzen zijn inclusief BTW en eventuele overige heffingen en/of belastingen.

4.2
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3
De betaling dient binnen dertig (30) dagen na dagtekening van acceptatie van de bestelling door de Koper te zijn voldaan. Het moment waarop de (bank)rekening van Vevina® met het betreffende gefactureerde bedrag wordt gecrediteerd geldt als moment van betaling. Betaling kan geschieden per eenmalige machtiging of overschrijving.

4.4
Wanneer een factuur niet volgens artikel 4.3 binnen dertig (30) dagen na dagtekening wordt voldaan, dan is Vevina® gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met één en een kwart procent (1,25%) per (gedeelte van) dertig (30) dagen en in rekening gebracht tot volledige betaling van het factuurbedrag, inclusief hiervoor genoemde verhoging, heeft plaatsgevonden. Tevens kan Vevina® alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten tot incassering van het verschuldigde verhalen op Opdrachtgever, welke buitengerechtelijke kosten tenminste tien procent (10%) van al het verschuldigde zullen bedragen met een minimum van duizend Euro (€ 1000), exclusief BTW.

4.5
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Vevina® verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de Koper over.

5 Zichttermijn

5.1
De Koper heeft een bestelling geplaatst, daarop wordt per email een bevestiging ontvangen. Vanaf ontvangst van de bevestigingsmail, gaat de wettelijke bedenktijd van 14 dagen in. Door het factuurbedrag niet te voldoen, maakt de koper gebruik van de bedenktijd. De koper heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na aflevering de producten te retourneren. Het terugzenden van de producten is voor rekening en risico van de Koper.

5.2
Na levering is Vevina wettelijk verplicht om eventuele retourzendingen terug te nemen.
Vevina kan een retourzending slechts accepteren indien:

  • Zowel de tube als de verpakking niet geopend zijn.
  • Tube(s) in orginele verpakking binnen 14 dagen worden teruggestuurd.
Bovendien dient de koper de verzendkosten voor het retourneren te betalen. Zodra de retourzending is ontvangen, zal Vevina het factuurbedrag binnen 14 dagen terugstorten. Annuleren/ontbinden dient uitgevoerd te worden zoals hierboven beschreven.

5.3
Indien blijkt dat de retour ontvangen producten zijn gebruikt of beschadigd, behoudt Vevina® zich het recht om het betaalde bedrag niet terug te betalen.

6 Gegevensbeheer/privacy

6.1
Indien u een bestelling plaatst bij Vevina® worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Vevina™.

6.2
Vevina® zal uw gegevens in geen geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een overeenkomst.

6.3
Vevina® respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de gegevens van de afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

6.4
Vevina® maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6.5
De Koper heeft onverwijld recht op inzage in de gegevens die door Vevina® over de persoon van de Koper zijn opgenomen. De Koper is te allen tijde gerechtigd wijziging of verwijdering van de gegevens te verlangen.

7 Garantie

Vevina® garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid bedoeld zijn.

8 Overmacht

8.1
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid, welke in alle redelijkheid niet tot de verantwoording van Vevina® kan worden gerekend. Vertraging bij of wanprestatie of nalatigheden door toeleveranciers, werkstakingen, overheidsmaatregelen, alsmede ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en technische mankementen aan de website en aanverwante systemen en technieken gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.2
Vevina® behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vevina® gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9 Klachten

9.1
De Koper dient een klacht schriftelijk (via fax, brief of e-mail) kenbaar te maken bij Vevina® (de contact gegevens staan onderaan de pagina vermeld).

9.2
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, worden door Vevina® serieus in behandeling genomen.

9.3
Vevina® zal binnen tien (10) werkdagen de klacht onderzoeken en trachten deze op te lossen. Vevina® zal de Koper schriftelijk (via fax, brief of e-mail) over onderzoek en oplossing berichten.

10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1
Alle afbeeldingen, teksten en overige content op de website van Vevina® zijn intellectueel eigendom van Vevina® en zijn als zodanig auteursrechtelijk beschermd.

10.2
De Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Vevina® geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.3
Vevina® garandeert niet dat de aan de Koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Vevina® geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

11 Toepasselijke recht en geschillenregeling

11.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vevina® is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2
Van geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Vevina® en Koper welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Vevina® er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Gedeponeerd

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder depotnummer 24431604 en zijn opgenomen op de website van Vevina®

Algemene Voorwaarden Vevina® – 2021
Nederland info@vevina.eu